С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, при условията и по реда на АПК и  на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 98 от 20.02.2024г.на Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на проект за изменение на  Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на част от кв.69 за УПИ II-166,167 парк и отдих и УПИ IV-16 трафопост, по регулационния план на гр.Куклен, община Куклен, област Пловдив.


Актуализирано на 26.03.2024г.

Заповед № 160/22.03.2024г.

Проект за ПУП-ПРЗ

Съобщение