С Ъ О Б Щ Е Н И Е

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за изменение на ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на УПИ ХХVI- 011525,372 произвозствена и складова дейност  , местност „Капсида“ в землището на  гр. Куклен Община Куклен.е одобрен със Заповед № 1244/ 08.12.2022 г.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо, пряко заинтересованите страни могат да обжалват административният акт, относно   неговата законосъобразност пред  Административан Съд – гр. Пловдив чрез “Община Куклен”.

Проектът и заповедта са изложени  в стая № 109 ет. І

Приемни дни:  вторник от 8,30 ч  – 11,00 ч и четвъртък от 13,30 – 16,30 ч

Тел. за връзка: 03115/21-50