С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, при условията и по реда на АПК и  на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 59 от 07.02.2024г.на Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на проект за изменение на  Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ IV-97 склад.дейн., кв.1 по  ПУП на “Малка промишлена зона”, местност “Михов орех” в землището на гр.Куклен, община Куклен, област Пловдив.


Актуализирано на 08.05.2024г.

Заповед № 263/02.05.2024г.

Проект за ПУП-ПРЗ

Съобщение