С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, при условията и по реда на АПК и  на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 166 от 27.03.2024г.на Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на проект за изменение на  Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на част от кв.8 за УПИ XII-183 по регулационния план на с.Добралък, община Куклен, област Пловдив.