С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, при условията и по реда на АПК и  на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 167 от 27.03.2024г.на Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на проект за изменение на  Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ XXIV-521,522,523,532 произв., склад., дейност, УПИ XXI-521,522,523,532 произв. склад. дейност, УПИ 11.1642 произв. склад. дейност, УПИ 11.1641 – ПСОВ, ПИ с ИД 40467.11.593 и ПИ с ИД 40467.11.1643, м.11, местност „Капсида” в землището на гр.Куклен    община Куклен, област Пловдив.