С Ъ О Б Щ Е Н И E

Община Куклен, област Пловдив, при условията и по реда на АПК и  на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 384 от 12.06.2024г. на Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на проект за изменение на  Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ XV-82, склад.дейност, кв.3 по ПУП на “Малка промишлена зона”, местност “Михов орех” в землището на гр.Куклен, община Куклен, област Пловдив.