С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 538 от 15.08.2023г.на Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на проект за изменение на  Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на част от кв.36 за УПИ XVI-220 ветеринарна лечебница, по регулационния план на гр.Куклен, община Куклен, област Пловдив.


Актуализирано на 27.11.2023г.

О Б Я В А

По реда на АПК, Ви съобщаваме, че е издадена Заповед №777 от 27.11.2023г. на кмета на Община Куклен, за одобряване за изменение на ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване / за УПИ XVI-220 ветеринарна лечебница , кв. 36 по регулационния план на гр. Куклен Община Куклен.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да обжалват административният акт, относно неговата законосъобразност пред Административен съд Пловдив, чрез Община Куклен.

Заповедта е изложена в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.   Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.