С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 538 от 15.08.2023г.на Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на проект за изменение на  Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на част от кв.36 за УПИ XVI-220 ветеринарна лечебница, по регулационния план на гр.Куклен, община Куклен, област Пловдив.