Подписаните, удостоверяваме, че сме запознати със Заповед №898 от 12.11.2021г. на кмета на Община Куклен – гр. Куклен, за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване) на УПИ XII-007103,жил.застр. /ПИ с ИД87179.7.139/  по кадастралната карта, м. „Кара мандра”, з-ще с.Яврово, община Куклен, област Пловдив.

Срок за обжалване 14 дни.