Подписаните, удостоверяваме, че сме запознати със Заповед №985 от 10.12.2021г. на кмета на Община Куклен – гр. Куклен, за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване) на УПИ I-007047,жил.застр. /ПИ с ИД87179.7.133/  и УПИ II-007047,жил.застр. /ПИ с ИД №87179.7.134/ по кадастралната карта, м. „Кара мандра”, з-ще с.Яврово, община Куклен, област Пловдив.

Срок за обжалване 14 дни.