По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за изменение на ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на УПИ ХIV-755,  XV-755,  XVI-750 и VII -751 , кв.88  е одобрен със Заповед № 28/ 12.01.2022 г.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо, пряко заинтересованите страни могат да обжалват административният акт, относно  неговата законосъобразност пред  Административан Съд – гр. Пловдив чрез “Община Куклен”

Проектът и заповедта са изложени  в стая № 109 ет. І

Приемни дни:  вторник от 8,30 ч  – 11,00 ч  и   четвъртък от 13,30 – 16,30 ч