Съобщаваме Ви, че проекта за изменение на ПУП-ПР за УПИ VII – 313 от кв.32  по регулационния план на с. Гълъбово е одобрен със заповед № 1007/23.12.2021г. В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, на основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „ТСУ”.

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.                      Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.