Съобщаваме Ви, че  проекта за  изменение ПУП-ПР (Подробен устройствен пан – План за регулация ) за ПИ 54 и ПИ 55, кв.9 е одобрен със Заповед № 713/29.09.2021г. на кмета на Община Куклен.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, на основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „УТС”. Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.      Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.