О Б Я В Л Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №768 на ОБС Куклен , взето с протокол  №71 от 25.08.2023г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на  проект  за ПУП – ПП на захранваща кабелна линия 0,4 кV за оранжерия за отглеждане на зеленчуци с местонахождение имот 40467.11.174 и 40467.11.170, гр.Куклен .

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 21.09.2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Община Куклен на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Парцеларен план за обект:,,ПУП-Парцеларен план на захранваща кабелна линия 0,4  kV за оранжерия за отглеждане на зеленчуци с местонахождение имот 40467.11.174 и 40467.11.170, гр.Куклен, община Куклен.”

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения и искания по проекта до общинска администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в ,,Държавен вестник”.