Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Утвърждаване на трасе за транспортен достъп на поземлен имот с идентификатор 18277.5.74 по КК на землището на с. Гълъбово, Община Куклен, Област Пловдив“.

Новопроектираното трасе засяга имот с идент. по КК 18277.5.291 (Общинска частна собственост). Предвижда се да бъде с широчина 5м. и дължина 24м., като засегнатата площ се равнява на 0.111 дка. (съгласно регистър на засегнатите имоти).

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”.