Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „ПУП-Парцеларен План за имот 008295 за смяна на предназначението на земеделска земя в земл. на гр. Куклен, ЕКАТТЕ 40467, общ. Куклен

с ПУП-ПП се предвижда пътната връзка да се включи от път с трайна настилка (ПИ с идент. по КК 40467.12.376), премине през ПИ с идент. по КК 40467.8.375 с НТП – Полски пътища (Общинска частна собственост) и ПИ с идент. 40467.8.376 с НТП – Местни пътища (Общинска публична собственост). Общата площ предвидена за трасето се равнява на 0.123 дка. (съгласно регистър на засегнатите имоти).

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”.