О Б Я В Л Е Н И Е

Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 82 взето на Редовно заседание с Протокол № 9 от 29.03.2024г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен  план – парцеларен  план за обект: ,,ПУП- Парцеларен план за трасе на пътен достъп до имоти в местност ,,Кушла” по кадастралната карта на гр.Куклен, община Куклен, област Пловдив”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в Държавен вестник чрез Общински съвет Куклен пред Административен съд – Пловдив.