Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 106 взето на Редовно заседание с Протокол № 10 от 26.04.2024г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен  план – парцеларен  план за обект: ,,Трасе на транспортен достъп до ПИ 18277.2.871 през ПИ с  проектен ИД 18277.11.11 (стар 18277.11.6) местност „Кутел“  в землището на с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в Държавен вестник чрез Общински съвет Куклен пред Административен съд – Пловдив.