Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 424 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 40 от 28.01.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава  изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  с цел урегулиране на имота и обособяване на два броя УПИ за „Производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност” и „Паркинг”  на поземлен имот с идентификатор 40467.11.553 по КК, находящ се в местност „Капсида”, в землището на гр.Куклен, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 14.12.2022г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ с ВиК и Ек схеми на ПИ  с идентификатор 40467.11.553,  местност „ Капсида” з-ще гр. Куклен за урегулиране за „Производствена, складова,търговска  и обществено  обслужваща дейност” и „Паркинг” е одобрен със Заповед  №1248/12.12.2022г.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, пряко заинтересованите страни могат да обжалват административният акт, относно неговата законосъобразност пред Административен съд Плодив,  чрез  Община Куклен .

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни:  Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.                     Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.