Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 307 на ОБС Куклен , взето с протокол  № 31 от 30.07.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя на поземлен имот № 78207.11.11 по КК местност „ Шанкини череши” в землището на  с. Цар Калоян , община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 15.11.2021г.

Заповед № 867/09.11.2021г.

Проект за ПУП – ПРЗ 

Съобщение