Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е постъпил проект за подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1kV за външно ел. захранване на „ПЕЕ-СОТ и осветление“ в ПИ с идент. по КК 40467.10.381, масив 10, местност „Света Петка“, землище гр. Куклен, община Куклен.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”.