Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „Същ. вилна сграда № 101” в ПИ с идент. по КК 18277.6.479, „Жилищна сграда на два етажа” в УПИ II-006164 – жил. стр. /ПИ с идент. по КК 18277.6.296/ и „Стопанска сграда” в ПИ с идент. по КК 18277.6.165, масив 6, местност „Юрукалан”, землище с. Гълъбово, община Куклен”.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”.