Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Уличен водопровод за къщи за гости- 8бр. в УПИ 010022-жил. застр. /ПИ с ИД 87179.10.22/, местност „Кара Мандра”, землище с. Яврово,община Куклен„.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”.