СЪОБЩЕНИЕ

Община Куклен на основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ съобщава назаинтересованите лица за Решение № 560, взето с протокол № 51 от 26.08.2022г.на Общинския съвет-гр. Куклен, за ПУП- Парцеларен план за обект: “ Уличен водопровод , захранван от водопровод в ПИ 21324.22.199, през ПИ 21324.30.154 иПИ 21324.30.157, местност „ Бяла черква” по КК на с. Добралък, община Куклен“.

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване чрезОбщински съвет- Куклен пред Административния съд- Пловдив в 30- дневен срок от обнародването в „ Държавен вестник”