СЪОБЩЕНИЕ

Община Куклен на основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица за Решение № 629, взето с протокол № 57 от 25.11,2022г.на Общинския съвет-гр. Куклен, за ПУП- Парцеларен план за обект:„ Реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на „ КЦМ” АД от вододайна зона „ Говедарника” при км 0+200 при общински път за гр. Куклен”,община Куклен, област Пловдив”.

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет- Куклен пред Административния съд- Пловдив в 30- дневен срок от обнародването в „ Държавен вестниk.