СЪОБЩЕНИЕ

Община Куклен на основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица за Решение № 628, взето с протокол № 57 от 25.11,2022г.на Общинския съвет-гр. Куклен, за ПУП- Парцеларен план за обект:„ Уличен водопровод в ПИ 18277.2.281 за захранване на УПИ I-13, 14 жил.застр.(ПИ с ИД 18277.2.1009), местност „Св.Влас“, землище на с.Гълъбово, община Куклен, област Пловдив”.

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет- Куклен пред Административния съд- Пловдив в 30- дневен срок от обнародването в „ Държавен вестник”.