СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Куклен на основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица за Решение № 642, взето с протокол № 60 от 23.12.2022г.
на Общинския съвет-гр. Куклен, за ПУП- Парцеларен план за обект:„ Уличен водопровод за захранване на ПИ 40467.17.154, местност
„Исака”, землище гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив”.

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване чрез
Общински съвет- Куклен пред Административния съд- Пловдив в 30- дневен срок
от обнародването в „ Държавен вестник”