С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ Община Куклен- област Пловдив съобщава, че е постъпил проект за ПУП- Парцеларен план за обект:„  Трасе  на водопровод РЕ- НD Ф25, захранващ ферма за отглеждане на животни- конна база в УПИ 41.16- ферма за отглеждане на животни, м. „ Преспите” с. Ситово, община „ Родопи”, област Пловдив, минаващ през ПИ с ИД 21324.22.34, ПИ с ИД 21324.22.197 и ПИ с ИД 21324.22.174 , землище с. Добралък, община Куклен, област  Пловдив”.

В едномесечен срок от обнародването на обявлението в ”  Държавен вестник” , на основание чл. 128 ал.5 от ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да направят  писмени възражения, предложения и искания  по проекта   до общинската администрация  Куклен .