С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ Община Куклен- област Пловдив съобщава, че е постъпил проект за ПУП- Парцеларен план за обект„ Уличен водопровод РЕ- НD Ф 90 по имоти ПИ с ИД 40467.24.206 и 40467.24.256 до имоти  40467.24.84, 40467.24.254 и 40467.24.255 , землище гр. Куклен, местност „ Шабан дере”, община Куклен, област  Пловдив”.

В едномесечен срок от обнародването на обявлението в ”  Държавен вестник” , на основание чл. 128 ал.5 от ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да направят  писмени възражения, предложения и искания  по проекта   до общинската администрация  Куклен .