С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Куклен на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – Парцеларен план за обект: ,,Газоснабдяване на Община Куклен”. Подобект:”Отклонение от разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на гр.Куклен за захранване на ПИ 40467.11.174 ТТР 13В 2023”

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения и искания по проекта до общинска администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в ,,Държавен вестник”.