С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Куклен на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – Парцеларен план за обект: ,,Газоснабдяване на Община Куклен”. Подобект:”Отклонение от разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на гр.Куклен за захранване на ПИ 40467.11.174 ТТР 13В 2023”

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения и искания по проекта до общинска администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в ,,Държавен вестник”.


Актуализирано на 12.02.2024г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 39  взето на Редовно заседание с Протокол № 6 от  26.01.2024г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен  план – парцеларен  план за елементи на техническата инфраструктура на обект: ”Газоснабдяване на община Куклен”, Подобект:”Отклонение от главен разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на гр.Куклен за захранване на ПИ 40467.11.174”, преминаващ през имоти по КК на гр.Куклен, община Куклен, обл.Пловдиска”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ,  решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в Държавен вестник чрез Общински съвет Куклен пред Административен съд – Пловдив.