СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ Община Куклен – област Пловдив съобщава, че е постъпил проект за ПУП- Парцеларен план за обект:„ Реконструкция на съществуващ питеен водопровод, захранващ КЦМ-АД
от вододайна зона „ Говедарника”, землище гр. Куклен, община Куклен,област Пловдив”.

В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „ Държавен вестник” на основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ пряко заинтересованите странимогат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП- ПП до общинската администрация- гр. Куклен.