О Б Я В Л Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 550 на ОБС Куклен , взето с протокол  № 51 от 26.08.2022г.,  на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава  изработване на  проект  за ПУП – ПП за обект:“Реконструкция на съществуващ питеен водопровод, захранващ „КЦМ-АД” от вододайна зона „Говедарника”, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ