О Б Я В Л Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №574 на ОБС Куклен , взето с протокол  №51 от 26.08.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект  за ПУП – ПП за обект:“Нова кабелна линия 20kV, започваща от ТП „Бяла черква“, попадащ в ПИ с идентификатор 21324.22.175 по КККР на с.Добралък, община Куклен и завършва в кабелни муфи, попадащи в ПИ с идентификатор 21324.22.174 по КККР на с.Добралък, община Куклен“.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.