Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Нов кабел 1kV за външно ел. захранване на „Еднофамилна двуетажна жилищна сграда” в УПИ 016043 – жил. застр. /ПИ с идент. по КК 40467.16.43/, масив 16, местност „Кайнаклъка”,землище гр. Куклен, община Куклен.”.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”.