О Б Я В Л Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №715 на ОБС Куклен, взето с Протокол №67 от 28.04.2023г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПП за обект: „Нов път КЦМ  с приблизителна дължина 700м., засягащ поземлени имоти с идентификатори: 40467.11.600; 40467.11.1634; 4067.11.1629; 40467.11.1624; 40467.11.499; 40467.11.382; 40467.11.394; 40467.11.198,землище на  гр.Куклен, община Куклен”, обл.Пловдиска”.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 06.06.2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Нов път КЦМ  с приблизителна дължина 700м., засягащ поземлени имоти с идентификатори: 40467.11.600; 40467.11.1634; 4067.11.1629; 40467.11.1624; 40467.11.499; 40467.11.382; 40467.11.394; 40467.11.198,землище на  гр.Куклен, община Куклен, област Пловдиска”.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”.


Актуализирано на 13.07.2023г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение №743 взето на Редовно заседание с Протокол № 69 от 30.06.2023г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен  план – парцеларен  план за обект:„Нов път КЦМ с приблизителна дължина 700м., засягащ поземлени имоти с идентификатори:40467.11.600; 40467.11.1634; 4067.11.1629; 40467.11.1624; 40467.11.499; 40467.11.382; 40467.11.394; 40467.11.198,землище на  гр.Куклен, община Куклен, област Пловдивска”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в Държавен вестник чрез Общински съвет Куклен пред Административен съд – Пловдив.