О Б Я В Л Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №715 на ОБС Куклен, взето с Протокол №67 от 28.04.2023г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПП за обект: „Нов път КЦМ  с приблизителна дължина 700м., засягащ поземлени имоти с идентификатори: 40467.11.600; 40467.11.1634; 4067.11.1629; 40467.11.1624; 40467.11.499; 40467.11.382; 40467.11.394; 40467.11.198,землище на  гр.Куклен, община Куклен”, обл.Пловдиска”.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.