ОБЯВЛЕНИЕ

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 47 на ОБС Куклен , взето с протокол  № 6 от 26.01.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПП за обект: ”Трасе на транспортен достъп до ПИ с ИД 18277.2.871 през ПИ с проектен ИД 18277.11.11 (стар 18277.11.6), местност „Кутел” в землището на с.Гълъбово, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 05.03.2024г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ Община Куклен- област Пловдив съобщава, че е постъпил проект за ПУП- Парцеларен план за обект:„Трасе на транспортен достъп до ПИ 18277.2.871 през ПИ с проектен ИД 18277.11.11 (стар 18277.11.6), местност „Кутел”  в землището на с.Гълъбово, община Куклен, област  Пловдив”.

В едномесечен срок от обнародването на обявлението в ”Държавен вестник”, на основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да направят  писмени възражения, предложения и искания  по проекта   до общинската администрация  Куклен.