Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №333 на ОБС Куклен, взето с Протокол №32 от 27.08.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП – ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот с идентификатор 180069 ,местност „Гробът”, землище с. Руен, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 22.02.2022г.

По реда на АПК, Ви съобщаваме, че е издадена Заповед №161 от 21.02.2022г. на кмета на Община Куклен, за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване) за промяна предназначение за „Жилищно застрояване” на ПИ №180069, по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност „Гробът”, землище на с. Руен, община Куклен, област Пловдив.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да обжалват административният акт, относно неговата законосъобразност пред Административен съд Пловдив, чрез Община Куклен.

Заповедта е изложена в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.        Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.