Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №359 на ОБС Куклен, взето с Протокол №34 от 01.10.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за “Жилищно застрояване” на  поземлени имоти с идентификатори 78207.13.27 и 78207.13.28 ,местност „Боровик”, землище с. Цар Калоян, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.