Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №331 на ОБС Куклен , взето с протокол  №32 от 27.08.2021г.,  на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Производствена, складова и обществено обслужваща дейност – склад за промишлени стоки  и открит склад за дървен материал” на поземлени  имоти с идентификатори: №40467.12.44 и №40467.12.45, местност „Бунар Йолу” в землището на гр. Куклен, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 10.02.2022г.

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на ПИ  с идентификатор 40467.12.44 и ПИ с ИД 40467.12.45,  местност „Бунар Йолу” з-ще гр. Куклен за промяна предназначението на земеделска земя за „Производствена , складова и обществено обслужваща дейност“  е одобрен със Заповед  №87/02.02.2022г.

 В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, пряко заинтересованите страни могат да обжалват административният акт, относно неговата законосъобразност пред Административен съд Плодив,  чрез  Община Куклен .

Проектът със заповедта е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни:  Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.                    Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.