Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №300 на ОБС Куклен , взето с протокол  №29 от 28.05.2021г.,  на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Складове за селскостопанска продукция и селскостопанска техника ” на поземлен  имот с идентификатор : №40467.8.299 , местност „Кавака” в землището на гр. Куклен,  община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 22.02.2022г.

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на ПИ  с идентификатор 40467.8.299 местност „Кавака”, з-ще гр. Куклен за промяна предназначението на земеделска земя за „Складове за съхранение на селскостопанска продукция и селскостопанска техника”  е одобрен със Заповед №159/21.02.2022г.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „УТС”.

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни:  Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.                   Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.