Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 415 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 39 от 29.12.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя част за „Къща за гости” на поземлен имот с идентификатор 87179.7.60/проектни имоти с идентификатор 87179.7.184 – 731кв.м, 87179.7.183 – 79 кв.м/ по КК, местност „Кара Мандра”, в землището на с.Яврово, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 15.07.2022г.

Заповед № 618/12.07.2022г.

Проект ПУП – ПРЗ


Заповед № 675/28.07.2022г. за отмяна на Заповед № 618/12.07.2022г.


Актуализирано на 10.11.2022г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

По реда на АПК, Ви съобщаваме, че е издадена Заповед №1093 от 09.11.2022г. на кмета на Община Куклен, за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване) за промяна предназначение за „Къща за гости” на ПИ с ИД №87179.7.60, по КККР, местност „Кара мандра”, з-ще с. Яврово, община Куклен, област Пловдив.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да обжалват административният акт, относно неговата законосъобразност пред Административен съд Пловдив, чрез Община Куклен.

Заповедта е изложена в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.                            Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.