Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №512 на ОБС Куклен, взето с Протокол №48 от 24.06.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно строителство” на поземлен имот №160041 с НТП: Нива, местност „Кушла”, по план на новообразуваните имоти по пар. 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище с.Руен, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.