Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №531 на ОБС Куклен, взето с Протокол №50 от 29.07.2022г.,на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ  за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно строителство” на поземлен имот №180046 с НТП: Нива, местност „Гробът”, по план на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище с.Руен, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.