О Б Я В Л Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №799 на ОБС Куклен , взето с протокол  №76 от 20.10.2023г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване ”на поземлен  имот с ИД  №:21324.7.157, местност „Георгиева черква” в землището на  с. Добралък, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.