Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №361 на ОБС Куклен , взето с протокол  №34 от 01.10.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „СКЛАД И РЕМОНТ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА” на поземлен имот с №40467.10.209, местност „Терасите и Вриш” в землището на гр.Куклен ,община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 21.10.2022г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на ПИ  с идентификатор 40467.10.209 и ПИ с ИД 40467.12.210,  местност „МИХОВ ОРЕХ” з-ще гр. Куклен за промяна предназначението на земеделска земя за „Складове за съхранение на селскостопанска продукция и селскостопанска техника ”  е одобрен със Заповед  №1014/18.10.2022г.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „УТС”

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни:  Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.                  Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.