Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №376 на ОБС Куклен, взето с Протокол №36 от 29.10.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот с идентификатор 63238.14.26, местност „Св. Георги”, землище с.Руен, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 13.05.2022г.

Заповед № 388/10.05.2022г.

Проект за ПУП – ПРЗ