Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №379 на ОБС Куклен, взето с Протокол №36 от 29.10.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот с идентификатор 78207.13.13, местност „Боровик”, землище с.Цар Калоян, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 18.03.2022г.

По реда на АПК, Ви съобщаваме, че е издадена Заповед №213 от 16.03.2022г. на кмета на Община Куклен, за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване) за промяна предназначение за „Жилищно застрояване” на ПИ с ИД № 78207.13.13, местност „Боровик” по Кадастралната карта на с. Цар Калоян, община Куклен, област Пловдив.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да обжалват административният акт, относно неговата законосъобразност пред Административен съд Пловдив, чрез Община Куклен.

Заповедта е изложена в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.  Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.               Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.