Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №381 на ОБС Куклен , взето с протокол  №36 от 29.10.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ –СКЛАД ЗА ТОРОВЕ ” на поземлен имот с №40467.10.223, местност „Михов орех” в землището на  гр. Куклен , община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 29.03.2022г.

 По реда на АПК, съобщаваме Ви, че проекта за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за промяна предназначението на земеделска земя за ‘’ Складова дейност – склад за торове‘’  на поземлен имот с идентификатор 40467.10.223, местност ‘’ Михов орех ’’ в землището на гр. Куклен, е одобрен със Заповед № 263/28.03.2022г. на кмета на община Куклен.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, на основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „УТС”.

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.                           Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.