Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №381 на ОБС Куклен , взето с протокол  №36 от 29.10.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ –СКЛАД ЗА ТОРОВЕ ” на поземлен имот с №40467.10.223, местност „Михов орех” в землището на  гр. Куклен , община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.