Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №299 на ОБС Куклен , взето с протокол  №29 от 28.05.2021г.,  на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Складова и търговска дейност-склад и търговия на дърва и строителни материали ” на поземлен  имот с идентификатор : №40467.1.451 , местност „Орта хан” в землището на гр. Куклен, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.