О Б Я В Л Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №705 на ОБС Куклен, взето с Протокол №66 от 31.03.2023г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ за „Жилищно застрояване”  на ПИ с ИД №18277.1.453 с НТП: За стопански двор, местност „Св. Петка” по КККР, землище с.Гълъбово, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.