Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №528 на ОБС Куклен, взето с Протокол №50 от 29.07.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ за „Жилищно застрояване” на поземлен имот №36 с НТП: Др. селищна тер., местност „Ханъм кайнак” по плана за възстановяване на собствеността съгласно чл.28 от ППЗСПЗЗ, землище с. Цар Калоян, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 19.04.2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

По реда на АПК, Ви съобщаваме, че е издадена Заповед №246 от 18.04.2023г., за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване) за урегулиране на ПИ №36 с НТП: Др. селищна тер., местност „Ханъм кайнак” по план за възстановяване на собствеността съгласно чл.28 от ППЗСПЗЗ на с. Цар Калоян, община Куклен, област Пловдив за „Жилищно застрояване”.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да обжалват административният акт, относно неговата законосъобразност пред Административен съд Пловдив, чрез Община Куклен.

Заповедта е изложена в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.       Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.