О Б Я В Л Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №699 на ОБС Куклен , взето с протокол  №66 от 31.03.2023г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ за урегулиране  на поземлен  имот с ИД №21324.22.88, местност „ Бяла Черква “ в землището на  с. Добралък , община Куклен за „Жилищно застрояване  ”.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 17.04.2024г.

О Б Я В А

По реда на АПК, Ви съобщаваме, че е издадена Заповед №211 от 15.04.2024г., за одобряване на проект „Подробен Устройствен план – План за регулация и застрояване” /ПУП – ПРЗ/ с Ел и ВиК схеми  и ПУП-ПП на Ел трасе за захранване  на ПИ 21324.22.88 с нтп –„ за  друг вид застрояване”, местност „Бяла черква”, землище  на  с. Добралък, общ. Куклен, област Пловдив, с цел урегулиране на имота за „Жилищно застрояване”.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да обжалват административният акт, относно неговата законосъобразност пред Административен съд Пловдив, чрез Община Куклен.

Заповедта е изложена в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.     Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.