О Б Я В Л Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №699 на ОБС Куклен , взето с протокол  №66 от 31.03.2023г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ за урегулиране  на поземлен  имот с ИД №21324.22.88, местност „ Бяла Черква “ в землището на  с. Добралък , община Куклен за „Жилищно застрояване  ”.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.